+48 786 116 186

+48 786 116 186

Władza rodzicielska po rozwodzie – co muszę wiedzieć?

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to Sąd obowiązkowo w wyroku rozwodowym musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej. W tym zakresie Sąd może wydać różne rozstrzygnięcia, w których:

  1. powierzy władzę rodzicielską jednemu małżonkowi i ustali przy nim miejsce zamieszkania dziecka wraz z jednoczesnym ograniczeniem drugiemu małżonkowi władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach w życiu dziecka np. w zakresie wyboru szkoły, leczenia, miejsca zamieszkania;
  2. powierzy władzę rodzicielską obojgu rodzicom, o ile każdy z rodziców złoży taki wniosek. Sąd bada w takiej sytuacji czy rodzice faktycznie są w stanie współdziałać dla dobra dziecka. Jeżeli pomiędzy rodzicami jest duży konflikt, który przekłada się na brak możliwości porozumienia w zakresie spraw dotyczących wspólnego małoletniego dziecka, to ciężko sobie wyobrazić, aby Sąd powierzył obojgu rodzicom władzę rodzicielską.Istotne jest również, iż w przypadku powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, należy wskazać, u którego z rodziców dziecko będzie miało ustalone miejsce zamieszkania.
  3. Jeżeli zachodzą przesłanki z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd może orzec zawieszenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Władza rodzicielska po rozwodzie

 

W tym miejscu dodam również, iż aktualnie skierowano do Sejmu projekt zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który to projekt wprowadza rozwiązanie w zakresie pieczy naprzemiennej. Proponowane przepisy mają dać uprawnienia sądowi do wydawania orzeczeń zgodnie z którymi sąd będzie mógł określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Obecnie możliwe jest orzeczenie pieczy naprzemiennej, ale w przypadku zawarcia przez rodziców stosownego porozumienia. Po nowelizacji (o ile zapis ten wejdzie w życie), orzeczenie pieczy naprzemiennej będzie możliwe również bez porozumienia zawartego wcześniej przez rodziców.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że

„Sąd każdorazowo dokona oceny według kryterium dobra dziecka, w odniesieniu do konkretnych okoliczności, czy rozstrzygnięcie o pieczy naprzemiennej będzie zgodne z dobrem dziecka. W doktrynie wielokrotnie podkreślano, że warunkiem zastosowania wykonywania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców jest przede wszystkim zdolność rodziców do komunikacji i współpracy przy podejmowaniu decyzji w sprawach dziecka, wola rodziców dla zastosowania takiego rozwiązania, dotychczasowy charakter i intensywność więzów rodziców z dzieckiem, możliwość potencjalnego zdezorganizowania życia szkolnego i społecznego dziecka, odległość pomiędzy miejscami zamieszkania rodziców, charakter i godziny pracy rodziców, wiek i liczbę dzieci. Istnienie mocnego konfliktu uniemożliwiającego zgodne komunikowanie się między rodzicami, może stanowić ważny argument na rzecz innego niż piecza naprzemienna rozstrzygnięcia przez sąd w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej. Ustalenie czynników, które przemawiają za zgodnością z dobrem dziecka ustalenia pieczy naprzemiennej oraz takich, które stwarzają zagrożenie tego dobra, stanowić będzie zadanie sądu” (Uzasadnienie, s. 5).