+48 786 116 186

+48 786 116 186

Sprawy odszkodowawcze Szczecin

 

Kolejnym bardzo popularnym rodzajem spraw cywilnych są sprawy odszkodowawcze. W zasadzie każdy z Nas na co dzień może spotkać się z tego rodzaju sprawą.

Do spraw odszkodowawczych w szczególności zaliczamy sprawy dotyczące:

  • wypadków komunikacyjnych (w tym szkody majątkowe w związku z uszkodzeniem pojazdu oraz szkody osobowe związane z uszczerbkiem na zdrowiu),
  • zniszczenia lub uszkodzenia mienia (np. zalanie mieszkania, pożar, zwarcie instalacji elektrycznej),
  • niewywiązania się z umowy, a więc zarówno niewykonanie umowy lub jej niewłaściwe wykonanie,
  • urazów doznanych na skutek poślizgnięcia się nierównych, śliskich lub oblodzonych nawierzchniach,
  • odszkodowanie za wypadek przy pracy
  • błędy medyczne, w tym nietrafna diagnoza, zakażenia szpitalne
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu,
  • odszkodowania turystyczne, w tym odszkodowania za odwołany lub opóźniony przejazd lub lot, jak również za zagubiony lub dostarczony z opóźnieniem bagaż.

Co istotne również będąc osobą pokrzywdzoną w sprawie karnej można żądać obowiązku naprawienia szkody  wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przy czym orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawie karnej nie stoi na przeszkodzie aby niezaspokojoną część roszczenia dochodzić na drodze cywilnej.

 

Postępowanie dotyczące odszkodowań

 

Postępowania w zakresie odszkodowań są zazwyczaj postępowaniami długotrwałymi. Często w trakcie sprawy przed sądem konieczna jest opinia biegłego lekarza, co wpływa na wydłużenie sprawy sądowej. Dlatego też po zaistnieniu szkody dobrze jest udać się na poradę prawną do adwokata, który przeanalizuje sprawę i doradzi w zakresie prowadzenia sprawy. Często już samo zaangażowanie adwokata w sprawę przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pozwala na ugodowe zakończenie sporu i wynegocjowanie wyższej kwoty odszkodowania.

 

Przedawnienie spraw odszkodowawczych

 

Terminy przedawnienia spraw odszkodowawczych są względnie długie. Nawet jeżeli nie wystąpili Państwo z roszczeniem od razu po poniesieniu szkody, to mogą Państwo wystąpić z nim w terminie późniejszym. I tak sprawy odszkodowawcze przedawniają się po upływie:

– 3 lata od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej wyrządzenie, nie dłużej jednak niż 10 lat od wyrządzenia szkody – termin końcowy 10 letni nie dotyczy jednak szkód na osobie (przy nich nie ma żadnego terminu ostatecznego)

– w przypadku, jeżeli szkoda wynikła z popełnionego przestępstwa to termin wynosi 20 lat od jego popełnienia,

– jeżeli poszkodowanym jest osobą niepełnoletnią to bieg żadnych terminów nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez poszkodowanego pełnoletniości.

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska prowadzi również sprawy z zakresu prawa cywilnego – sprawy odszkodowawcze. Pomoc prawna zaczyna się od udzielenia porady prawnej, ocenie ryzyka i kosztów związanych z procesem. Pomoc udzielana jest na każdym etapie, zarówno na początku od momentu powstania szkody, jak i w trakcie trwania procesu. Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska przygotuje pozew, pisma procesowej, jak również może reprezentować Klienta w rozmowach ugodowych.

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania, jak i w zakresie obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186