+48 786 116 186

+48 786 116 186

Zniesienie współwłasności

 

Co do zasady własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Przepisy Kodeksu cywilnego od art. 195 do 221 regulują współwłasność w częściach ułamkowych. Z taką współwłasności mamy do czynienia na przykład wtedy, kiedy kilka osób odziedziczy jedną nieruchomość (zazwyczaj wtedy spadkobiercy robią dział spadku, polegający właśnie na zniesieniu współwłasności), albo kiedy np. dwie osoby nabywają jedną nieruchomość wspólnie.

  • Zniesienie współwłasności można dokonać przed notariuszem lub na drodze sądowej.
  • Zgodnie z przepisami każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

W przypadku konfliktu współwłaścicieli sąd może dokonać fizycznego podziału nieruchomości, przyznać nieruchomość jednemu lub niektórym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych albo może zarządzić sprzedaż i dokonać podziału uzyskanej sumy pomiędzy współwłaścicieli.

W trakcie prowadzonego postępowania sąd najczęściej próbuje nakłaniać uczestników do dokonania zgodnego podziału. Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami nie ma jedności, to sąd dokona fizycznego podziału rzeczy. Stanie się tak jedynie w przypadku, gdy taki podział okaże się możliwy oraz zgodny z prawem. W innej sytuacji sąd powinien albo przyznać rzecz jednemu z uczestników albo też zarządzić sprzedaż rzeczy.

 

Wniosek o zniesienie współwłasności

 

Wniosek o zniesienie współwłasności składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na położenie danej nieruchomości.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz uczestników postępowania, czyli pozostałych współwłaścicieli.

We wniosku należy podać wartość nieruchomości, jak i należy dokładnie opisać nieruchomość, której zniesienia współwłasności się domagamy. Do wniosku w tym zakresie należy przedłożyć akt własności nieruchomości, aktualny wypis z ksiąg wieczystych lub z ewidencji gruntów. Do wniosku można dołączyć również umowy między współwłaścicielami dotyczące danej nieruchomości, o ile były takowe zawierane.

 

Ile to kosztuje?

 

Wniosek do sądu o zniesienie współwłasności należy opłacić kwotą w wysokości 1000 zł. W przypadku złożenia wniosku zawierającego zgodny projekt zniesienia współwłasności, wówczas pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności na podstawie dokonanego już zniesienia współwłasności wynosi 150 zł.

Z kolei wniosek do sądu o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności kosztuje 1000 zł opłaty sądowej, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Adwokat Szczecin  Katarzyna Kielsznia – Budzińska zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o zniesienie współwłasności. Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub wątpliwości zapraszam na wizytę!

 

Telefon: 786 116 186

 

Współwłasność, zniesienie współwłasności, rozdzielność majątkowa