+48 786 116 186

+48 786 116 186

Reprezentowanie pokrzywdzonych Szczecin

 

Na wstępie należy pamiętać, że o ile w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez prokuraturę) pokrzywdzony zawsze jest stroną, o tyle w postępowaniu przed sądem pokrzywdzony może zostać stroną jeżeli złoży oświadczenie, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie to musi zostać złożone do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, a więc do czasu odczytania katu oskarżenia.

Pokrzywdzony może ustanowić adwokata jako pełnomocnika już na etapie postępowania przygotowawczego. Adwokat na tym etapie reprezentuje interesy pokrzywdzonego, uczestniczy w powadzonym śledztwie lub dochodzeniu. Pełnomocnik ma uprawnienie do składania wniosków dowodowych, składania zażaleń czy uczestniczenia w przesłuchaniu.

Ważne jest, że pokrzywdzony może przed sądem dochodzić naprawienia wyrządzonej mu szkody, jak również żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Sprawy z oskarżenia prywatnego

 

W przypadku przestępstw prywatnoskargowych (np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności) to sam pokrzywdzony wnosi do sądu prywatny akt oskarżenia. W postępowaniach takich pokrzywdzony jest oskarżycielem.

W sprawach z oskarżenia prywatnego oskarżyciel prywatny może ustanowił pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy w toku procesu.

Adwokat Katarzyna Kielsznia – Budzińska oferuje pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

 

Kontakt: 786 116 187