+48 786 116 186

+48 786 116 186

 

Jak pozbyć się długów, czyli słów kilka o upadłości konsumenckiej

 

W dzisiejszych czasach, w szczególności z uwagi na pandemię COVID-19, która jest z nami od marca 2020 r. coraz więcej osób boryka się z problemami finansowymi. Najczęściej powstają one wskutek niedopełnienia zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą, czy utratą pracy. Przedsiębiorcy stają się nierentowni, zamykają firmy, nie są w stanie poradzić sobie z wysokością długów i tak stają się niewypłacalni. Zaprzestają prowadzenia działalności gospodarczej i pozostają z zaległymi zobowiązaniami pieniężnymi. Sytuacja przedsiębiorców odbija się na ich pracownikach, którzy są zwalniani z pracy, co również przekłada się na utratę płynności finansowej. Aby wspomóc dłużników niebędących przedsiębiorcami w wyjściu z długów wprowadzono instytucje upadłości konsumenckiej mającej na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka jest jedną z najskuteczniejszych metod na rzeczywiste pozbycie się długów.

W obecnym stanie prawnym po nowelizacji ustawy można łatwiej niż wcześniej ogłosić upadłość z uwagi na uchylenie przepisu dotyczących negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości. Ogłosić upadłość może każda osoba niewypłacalna, także osoba posiadająca nie tylko wielu wierzycieli, ale także jednego wierzyciela. Oznacza to, że jeśli osoba fizyczna nie może spłacić chociaż jednego zobowiązania pieniężnego może starać się o ogłoszenie upadłości.

 

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajdą Państwo formularze, które należy wypełnić, a następnie złożyć w sądzie. Wniosek złożony przez dłużnika musi zawierać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika,
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (powinien być to wykaz całego majątku dłużnika, zawierający nieruchomości, ruchomości, w tym pojazdy mechaniczne, papiery wartościowe);
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego
  z nich oraz terminów zapłaty (należy wskazać wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi – np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie zaspokoił);
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania);
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

W celu potwierdzenia zaistniałej sytuacji majątkowej i życiowej dłużnika należy dołączyć stosowne dokumenty. Mogą to być np.: odpis umowy kredytu, zaświadczenie o trwałej chorobie, dokumenty wskazujące na określone zdarzenia losowe, wypowiedzenie umowy o pracę itp.

upadłość konsumencka

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się do sądu rejonowego wydziału gospodarczego, zajmującego się sprawami upadłościowymi, który działa na terenie gdzie dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu. Opłata sądowa od przedmiotowego wniosku wynosi 30 zł.

 

Czy małżonkowie mogą razem złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć tylko jeden z małżonków, nie ma obowiązku, aby robili to małżonkowie wspólnie. Jeżeli jednak małżonkowie razem chcą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, to nie mogą wypełnić jednego wniosku – formularza. Każdy z małżonków musi złożyć wniosek na oddzielnym formularzu i musi go oddzielnie opłacić.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być cofnięty, jeżeli nie spełnia wymogów do jego rozpoznania.

 

 

Warto wiedzieć, że nie tylko dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Uprawnienie takie posiada także wierzyciel.

 

W kolejnym wpisie przybliżymy kiedy Sąd ogłosi upadłość i jakie są konsekwencje upadłości.

 

Niniejszy wpis został sporządzony z udziałem aplikantki adwokackiej Nikoliny Bajan