+48 786 116 186

+48 786 116 186

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których jeden z małżonków wyjeżdża za granicę, opuszcza rodzinę – nie utrzymuje z rodziną żadnego kontaktu. Klienci, którzy podejmują decyzję o konieczności złożenia do Sądu pozwu o rozwód, aby usankcjonować prawnie istniejącą między małżonkami separację faktyczną zastanawiają się czy uzyskają rozwód, jeżeli drugi z małżonków nie będzie brał czynnego udziału w sprawie sądowej. W praktyce spotkałam się również z małżonkami (stroną pozwaną), którzy specjalnie czy też na złość drugiej stronie nie chcieli brać czynnego udziału w postępowaniu. I co wtedy? Czy faktycznie nie uzyska się rozwodu?

 

Kto wnosi pozew?

Co do zasady jeżeli pozew rozwodowy wnosi małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego, to uzyskanie rozwodu bez obecności strony pozwanej będzie możliwe.

A co jeśli pozew nie zostanie odebrany?

Najistotniejszym momentem jest doręczenie pozwanemu odpisu pozwu. Jeżeli pozwany odbierze pozew o rozwód, a następnie nie złoży odpowiedzi na pozew bądź jeżeli nie przyjdzie na rozprawę, to nie będzie stanowiło to problemu do uzyskania rozwodu, bowiem Sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny.

Rozwód bez pozwanego?

Jeżeli pozwany nie odbierze przesyłki z sądu, w której jest odpis pozwu i wezwanie na rozprawę, a przesyłka ta będzie awizowana na poczcie, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego po upływie 14 dni od podjęcia pierwszej próby doręczenia listu, uznaje się, że pozwany został skutecznie zawiadomiony o treści pozwu, jak i o terminie rozprawy (tzw. fikcja doręczenia). W tym przypadku bierność pozwanego również nie stoi na przeszkodzie do uzyskania rozwodu.

A co jeśli nie znamy miejsca zamieszkania pozwanego?

Problem (przejściowy) może pojawić się w sytuacji, kiedy powód nie zna miejsca zamieszkania pozwanego, bądź kiedy sąd uzyska informację, że pod podanym przez powoda adresem pozwany nie zamieszkuje. W takiej sytuacji sąd zobowiąże powoda do wskazania prawidłowego adresu bądź zgodnie z nowymi przepisami (obowiązującymi od listopada 2019 r.) zobowiąże powoda do doręczenia pozwu przez komornika. Jeżeli komornikowi nie uda się doręczyć pozwanemu pozwu o rozwód, to pozostaje możliwość wyznaczenia kuratora do doręczeń dla pozwanego.

W trakcie postępowania bez obecności pozwanego sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe, a więc np. przesłuchać świadków, przeprowadzić dowody z dokumentów przedstawionych przez powoda i przesłuchać powoda, aby ustalić czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami.

To czy rozwód jest możliwy bez małżonka?

Zatem brak obecności pozwanego co do zasady nie wpływa na brak możliwości uzyskania rozwodu. Może się zdarzyć, że bierna postawa pozwanego, ukrywanie się, bądź brak wiedzy powoda co do miejsca zamieszkania drugiego małżonka wpłynie na wydłużenie czasu postępowania, aczkolwiek nie niweczy to wydania przez sąd wyroku rozwodowego.