+48 786 116 186

+48 786 116 186

Pozew o rozwód – jak zacząć i gdzie wnieść pozew?

Pozew o rozwód – pismo procesowe, bez którego nic się nie zacznie. Jeżeli małżonek jest zdecydowany, aby zakończyć małżeństwo, to siłą rzeczy musi złożyć w sądzie pozew o rozwód, który zainicjuje całe postępowanie.

 

Elementy pozwu rozwodowego, które powinny znaleźć się w piśmie:

 • Dane podstawowe:

  1. Miejscowość i data,
  2. adres sądu, do którego wnosimy pozew oraz
  3. wskazanie stron, tj. powoda – osoba wnosząca pozew (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania) i pozwanego – drugi małżonek (imię, nazwisko, adres zamieszkania);
 • Elementy dotyczące rozwodu:

  1. wniosek o rozwiązanie małżeństwa stron – z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o winie np. wnoszę o orzeczenie rozwodu Anny Kowalskiej i Jana Kowalskiego bez orzekania o winie/z wyłącznej winy strony pozwanej/ z winy obu stron,
  2. wskazanie jak ma być wykonywana władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron np. wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim … matce/ojcu wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej strony pozwanej do decydowania o istotnych sprawach dziecka lub wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej wspólnie obu stronom…,
  3. uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi np. wnoszę o uregulowanie kontaktów ojca/matki z małoletnim dzieckiem w ten sposób, że ……,
  4. zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci np. wnoszę o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego …. od pozwanego w kwocie … zł płatnych do 5/10/15 dnia każdego miesiąca,
  5. zasądzenie alimentów na drugiego małżonka np. wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda alimentów w kwocie … zł płatnych do 5/10/15 dnia każdego miesiąca,
  6. ewentualne rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania np. orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania położonego w …… przy ul. ……… w ten sposób, iż powódka ma prawo korzystać z pokoju o powierzchni …….. i drugiego pokoju o powierzchni …, zaś pozwany z pokoju trzeciego o powierzchni …, natomiast kuchnia, łazienka, przedpokój będą częściami wspólnymi wykorzystywanymi przez strony,
  7. ewentualne wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka/ zabezpieczenie alimentów/ zabezpieczenie kontaktów,
  8. ewentualny wniosek o przesłuchanie świadków wraz ze wskazaniem adresu zamieszkania świadków,
  9. UZASADNIENIE – czyli opis małżeństwa, jak również przyczyn, dla których doszło do rozpadu małżeństwa. W uzasadnieniu należy również uzasadnić ewentualną winę małżonka (na czym ona polega). Także w uzasadnieniu w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci należy uzasadnić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, kwoty alimentów.

Po sporządzeniu pozwu, należy pamiętać aby wydrukować go w trzech egzemplarzach. Dlaczego w trzech? Dlatego, że dwa egzemplarze pozwu należy złożyć w Sądzie (jeden egzemplarz dla Sądu, drugi dla strony przeciwnej, który sąd prześle bezpośrednio pozwanemu), zaś trzeci egzemplarz strona składająca pozew musi zostawić dla siebie.

Jeżeli powód składa pozew bezpośrednio w sądzie na biurze podawczym, to należy na trzecim egzemplarzu uzyskać pieczątkę sądu (tzw. prezentatę) z datą i godziną złożenia pozwu. Jeżeli pozew jest wysyłany do sądu za pośrednictwem poczty, należy pamiętać, aby pismo nadać listem poleconym, zaś potwierdzenie nadania przypiąć do trzeciego egzemplarza.

Jak Państwo widzą, nie ma obowiązku, aby strona powodowa sama informowała drugiego małżonka o złożeniu pozwu o rozwód, czy aby sama doręczała pozew. To Sąd, po sprawdzeniu czy pozew spełnia wszystkie warunki formalne, prześle drugiemu małżonkowi drugi egzemplarz pozwu.

Ważne jest, aby powód sam zachował dla siebie trzeci egzemplarz pozwu. Czasami Sąd wezwie do uzupełnienia pozwu, przedłożenia jakiegoś dokumentu, bądź na rozprawie będzie chciał wyjaśnić kwestie wskazane w treści pozwu. Z uwagi na stres można czasem zapomnieć co się napisało w pozwie. Mając natomiast swój egzemplarz można zrobić szybki wgląd w treść pozwu i spokojnie odpowiadać na pytania.

Do jakiego Sądu wnieść pozew?

Pierwsza ważna informacja – sprawy rozwodowe rozpatrują sądy okręgowe, a nie sądy rejonowe. Jest to zasada wynikająca z kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli już wiadomo, że Sąd Okręgowy – to który właściwie sąd okręgowy?

Co do zasady pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnio wspólne miejsce zamieszkania bądź w którego okręgu nadal choćby jedno z małżonków nadal ma swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli małżonkowie w chwili wniesienia pozwu nie mieszkają w tym samym okręgu, w którym mieszkali dotychczas, to pozew składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego małżonka. Z kolei jeżeli powód nie zna miejsca zamieszkania małżonka, to może on złożyć pozew o rozwód do sądu właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Dodam, że dla sądu ważne jest miejsce zamieszkania stron lub ich miejsce pobytu, a więc jeżeli powód czy pozwany ma inne miejsce zamieszkania i inne miejsce zameldowania, to istotne jest to pierwsze – czyli miejsce zamieszkania.

 

Już niedługo kolejne wpisy poradnika na temat rozwodów! Obserwuj nas