+48 786 116 186

+48 786 116 186

Nakaz zapłaty wysłany na zły adres – co mogę zrobić?

Coraz częściej zgłaszają się do mnie Klienci, którzy dowiadują się o wydanym przez sąd Nakazie zapłaty (najczęściej przez tak zwany e-sąd w Lublinie) w momencie kiedy komornik zajmuje ich rachunek bankowy, albo część wynagrodzenia za pracę bądź świadczenia ZUS. Po zapoznaniu się z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji/zawiadomieniem o zajęciu wynagrodzenia okazuje się, że wierzyciel (najczęściej podmioty skupujące długi) podał w sądzie i komornikowi błędny bądź nieaktualny adres dłużnika. 

W niniejszym artykule odpowiem na pytanie czy i jak zareagować na dość nieprzyjemną wiadomość, jaką jest zawiadomienie o wszczęciu przeciwko nam egzekucji i czy można cofnąć nakaz zapłaty, o którym nic nie wiedzieliśmy?

Komornik i co dalej?

Kiedy dowiadujemy się o komorniku egzekwującym nieznany nam dług, już na początku należy zwrócić uwagę na adres zamieszkania dłużnika wskazany przez komornika w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji bądź w zajęciu wynagrodzenia za pracę/świadczenia z ZUSu. 

Następnie należy zobaczyć jakie jest oznaczenia tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

Już na podstawie tych dwóch informacji jesteśmy w stanie stwierdzić, czy adres podany przez komornika jest adresem nieaktualnym/błędnym oraz czy mieliśmy wiedzę o wydaniu przeciwko nam nakazie zapłaty. 

Na co zwrócić uwagę?

Jeżeli po zapoznaniu się z dokumentem od komornika stwierdzamy, że nie mamy wiedzy cóż to za nakaz zapłaty został wydany przeciwko nam, a dodatkowo potwierdza się, że wierzyciel wskazał nasz błędny adres to sytuacja będzie możliwa do „odkręcenia”. 

Na tym etapie zalecam również udanie się do Kancelarii komorniczej celem zapoznania się z aktami, bądź do sądu, który wydał orzeczenie, aby upewnić się, że w sprawie sądowej również wierzyciel podał błędny/nieaktualny adres dłużnika.

Czy wszystko stracone?

Całe szczęcie nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Jeżeli faktycznie nigdy nie doszło do prawidłowego doręczenia pozwanemu (dłużnikowi) nakazu zapłaty, to możemy złożyć do sądu wniosek o jego doręczenie.

Zgodnie z przepisami, sądy wysyłają nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniami o środkach do złożenia sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, na adres pozwanego wskazany w pozwie. Często sądy uznają, że jeżeli pismo było dwukrotnie awizowane i nie zostało odebrane przez pozwanego, to uznaje się doręczenie takiego nakazu za skuteczne. Po tym czasie wierzyciel (powód) może złożyć wniosek o uzyskanie klauzuli wykonalności na prawomocny nakaz zapłaty, który staje się podstawą do wszczęcia egzekucji.

Domniemanie skutecznego doręczenia jest jednak wzruszalne, a więc pozwany może wykazać, że do faktycznego doręczenia nigdy nie doszło. 

Pismo do sądu

W powyżej opisanej sytuacji należy napisać pismo do sądu – wniosek o doręczenie nakazu zapłaty. 

We wniosku tym należy wskazać:

– że nie doszło do skutecznego doręczenia nakazu zapłaty, albowiem powód wskazał w pozwie błędny bądź nieaktualny adres pozwanego. Dobrze do takiego wniosku załączyć dokument na potwierdzenie tego, że pozwany w dacie kiedy sąd wysłał nakaz zapłaty, pozwany miał inne miejsce zamieszkania. Kluczowe jest więc „faktyczne miejsce zamieszkania”, a nie miejsce zameldowania. Na potwierdzenie miejsca zamieszkania można przedłożyć umowę najmu, decyzję o wymeldowaniu, zaświadczenie o zameldowaniu, umowę sprzedaży nieruchomości, którą zakupiliśmy itp. ,

– należy jednocześnie złożyć wniosek o uchylenie przez Sąd klauzuli wykonalności na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Wniosek należy wysłać do Sądu, który wydał przeciwko nam nakaz zapłaty. Kopię wniosku można wysłać do komornika, aby miał on wiedzę o kwestionowaniu przez nas roszczenia wierzyciela.

Co zrobi Sąd?

Najczęściej sądy po doręczeniu wniosku wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty i doręcza raz jeszcze nakaz wraz z pozwem na prawidłowy adres pozwanego. Po doręczeniu nakazu pozwany ma 14 dni na złożenie sprzeciwu/zarzutów, po czym sprawa kierowana jest do rozpoznania na rozprawę. 

Co w sytuacji kiedy nakaz był wysłany na prawidłowy adres?

Jeżeli nakaz zapłaty był wysłany przez Sąd na właściwy adres, to należy pamiętać, że jego nieodebranie w terminie, nie daje nam podstaw do późniejszego kwestionowania długu. Należy pamiętać, że list polecony z Sądu, awizowany i niepodjęty z poczty w terminie, uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczony. W takiej sytuacji brak jest podstaw do złożenia wniosku o ponowne doręczenie nakazu zapłaty.

Jeżeli zatem mają Państwo dowody potwierdzające faktyczne miejsce zamieszkania, które było inne niż wskazane przez wierzyciela w pozwie, to istnieją duże szanse na ponowne rozpoznanie sprawy. Należy jednak pamiętać, że to dłużnik musi złożyć do Sądu wniosek o ponowne – prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty. Sąd z urzędu nie podejmie takich czynności. Tak więc w sytuacji, kiedy dostali Państwo zawiadomienie o wszczęciu egzekucji bądź zajęcie wynagrodzenia – należy jak najszybciej zapoznać się dokładnie z pismem od Komornika, a następnie podjąć stosowne czynności celem prawidłowego doręczenia nakazu.