+48 786 116 186

+48 786 116 186

Kiedy małżonek nie zgadza się na rozwód

Często klienci w trakcie porady zadają pytanie co w sytuacji, kiedy drugi małżonek nie będzie zgadzał się na rozwód. Czy w ogóle jest to możliwe i jak zareaguje Sąd?

Doświadczenie na sali sądowej pokazuje, że faktycznie zdarzają się sytuacje kiedy to małżonek pozwany w sprawie o rozwód nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa. Przyczyny takiego zachowania są różne. Czasem drugi małżonek faktycznie chce walczyć o małżeństwo, proponuje mediację, albo skorzystanie przez małżonków z terapii. Niestety zdarza się i tak, że małżonek nie wyraża zgody na rozwód, próbując tym samym zrobić drugiemu małżonkowi „na złość”. W niektórych sytuacjach brak zgody małżonka na rozwód może prowadzić do wydłużenia postępowania rozwodowego.

Kiedy małżonek nie wyraża zgody na rozwód

Jeżeli w odpowiedzi na pozew o rozwód bądź na sali rozpraw małżonek nie wyrazi zgody na rozwód, należy pamiętać, że nie jest to koniec świata. W takiej sytuacji sąd w toku procesu będzie badał czy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli po przesłuchaniu stron i ewentualnie po przesłuchaniu świadków, sąd ustali, że pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej ani gospodarczej, zaś brak tych więzi ma charakter trwały, to nawet pomimo braku zgody jednego z małżonków sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód.

Rozwód

Co jeżeli małżonek twierdzi, że kocha drugiego małżonka?

Jeżeli strona, która nie wyraża zgody na rozwód, podkreśla jak bardzo kocha swojego małżonka., to co do zasady same słowa wypowiedziane przed sądem czy w napisane w pismach procesowych nie przekonają sądu o konieczności oddalenia pozwu o rozwód. Małżonek, który nie wyraża zgody na rozwód musi podać konkretne argumenty i dowody, które świadczyłyby o trwaniu więzi między małżonkami, jak i które przemawiałyby za oddaleniem pozwu. Należy pamiętać, że o więzi emocjonalnej mówimy wówczas, kiedy oboje małżonków łączy uczucie miłości do siebie. Jeżeli chociażby jedno z małżonków potwierdza, iż nie kocha drugiego, to ciężko jest mówić o jakiejkolwiek więzi.

Jak wygląda proces sądowy w takiej sytuacji?

Kiedy małżonek nie godzi się na rozwód, to zazwyczaj sprawa może rozwinąć się w następujący sposób:

  • Po pierwsze małżonek cały czas będzie podtrzymywał swoje stanowisko i wnosił będzie o oddalenie pozwu o rozwód. Sąd zatem będzie zmuszony zbadać czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz z czyjej winy;
  • Po drugie pomimo pierwotnego braku zgody, małżonkowie dojdą do porozumienia i zgodnie wniosą do sądu o orzeczenie rozwodu bez orzekaniu o winie któregokolwiek z małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.
  • Po trzecie małżonek, który pierwotnie nie wyrażał w ogóle zgody na rozwód, zmieni swoje stanowisko i wniesie o orzeczenie rozwodu, ale z winy drugiego małżonka bądź z winy obu stron.

 Brak zgody na rozwód

W niektórych przypadkach rozwód może zostać uznany przez sąd za niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jako przykład można podać sytuację, w której mąż porzuca żonę oraz kilkumiesięczne dziecko, albo żonę i niepełnosprawne dziecko. Innym przykładem może być porzucenie małżonka, który jest osobą niepełnosprawną, wymagającą stałej opieki. Oczywiście są to jedynie przykłady. Każdą sytuację Sąd ocenia indywidualnie.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje również, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Na przykład:

Jeżeli mąż poznał nową partnerkę, z którą zamieszkał, porzucając żonę i sąd uzna go za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, czemu ten się nie sprzeciwia, to żona w takiej sytuacji może nie wyrazić zgody na rozwód.

Jednakże, jeżeli żona nie wyraża takiej zgody jedynie robiąc na złość mężowi, albo jeżeli mężowi urodziło się dziecko z nieformalnego związku, to Sąd może uznać, że odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i pomimo sprzeciwu żony, orzeknie o rozwiązaniu pożycia małżeńskiego.

Ja mogą Państwo zauważyć, często sam brak zgody małżonka na orzeczenie rozwodu nie stanowi przeszkody w faktycznym rozwiązaniu małżeństwa. Jednak taka postawa drugiej strony poza przyniesieniem dodatkowych zmartwień i nerwów, może w niektórych sytuacjach doprowadzić do wydłużenia postępowania sądowego. Z praktyki wynika, iż sądy rzadko kiedy orzekają o oddaleniu pozwu o rozwód, z uwagi na brak zgody drugiego małżonka.