+48 786 116 186

+48 786 116 186

Co załączyć do pozwu o rozwód?

            Równie istotne co sporządzenie treści pozwu o rozwód jest także poprawne załączenie odpowiednich dokumentów do pozwu. Co więc należy załączyć do pozwu?

 

Akt stanu cywilnego

Po pierwsze do pozwu należy załączyć odpowiednie akty stanu cywilnego, a więc odpis aktu małżeństwa, jak również odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci.

I tutaj UWAGA: odpisy aktów stanu cywilnego powinny być wydane przez Urząd najpóźniej 3 miesiące przed złożeniem pozwu o rozwód. Zatem nie składamy do sądu odpisu aktu małżeństwa, który otrzymaliśmy zaraz po ślubie. Dlaczego tak? Odpowiedź jest prosta. Sąd musi mieć pewność, że pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego a złożeniem pozwu o rozwód nie zaszły jakieś istotne zmiany w małżeństwie jak np. separacja czy może już rozwód… Proszę uwierzyć, iż zdarzają się sytuacje, że małżonek, który chce wnieść pozew o rozwód, udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego po odpis aktu małżeństwa, w którym znajduje się już wzmianka o rozwodzie sprzed kilku lat. Dotyczy to przede wszystkim małżeństw, w którym jeden z małżonków wyjechał za granicę i urwał kontakt z rodziną.

 

Alimenty

Po drugie w przypadku domagania się alimentów na małoletnie dzieci można dołączyć: zaświadczenie o zarobkach powoda i pozwanego (o ile ma się do nich dostęp), dowody świadczące o kosztach utrzymania (rachunki za media, zajęcia dodatkowe małoletnich dzieci, koszty ponoszone w szkole/przedszkolu/ koszty leczenia itp.).

 

Wina – orzekanie o wina

Po trzecie w przypadku wnoszenia o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, należy przedłożyć dowody potwierdzające „winę” np. zdjęcia, nagrania, bilingi, wydruki sms, maili czy też sprawozdanie z czynności detektywa, o ile takie było robione.

 

Pozew o rozwód ile egzemplarzy?

Należy pamiętać, że składając pozew w sądzie, należy zarówno do egzemplarza dla sądu jak i do odpisu pozwu dla strony przeciwnej załączyć po komplecie wszystkich załączników. Jak wskazałam w pierwszym wpisie /Pozew o rozwód – od czego zacząć i gdzie wnieść pozew?/ po złożeniu przez powoda dwóch egzemplarzy pozwu i załączników w Sądzie, następnie sąd doręcza jeden egzemplarz stronie pozwanej czyli drugiemu małżonkowi.

 

Oryginał czy kserokopia – w jakiej formie składać załączniki?

Zalecam do Sądu przedłożyć zawsze oryginały aktów stanu cywilnego, kserokopię dla strony przeciwnej i kserokopię zostawić sobie. Z kolei pozostałe dokumenty jak zaświadczenia o zarobkach, rachunki, zaświadczenia dzieci ze szkoły itp. załączam do Sądu i dla strony przeciwnej jako kserokopie, a powodowi zalecam zostawić oryginały. Jeżeli Sąd na rozprawie będzie chciał zobaczyć oryginały, to zawsze można dać je wtedy do wglądu.