+48 786 116 186

+48 786 116 186

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Kolejną kwestią, ważną dla stron, jest odpowiednie przygotowanie się do pierwszej rozprawy rozwodowej. Świadomość co czekać nas będzie na sali rozpraw, może pomóc choć trochę w zmniejszeniu stresu związanego ze sprawą, który i tak jest duży.

Kto będzie obecny na Sali rozpraw?

 Co do zasady rozprawy rozwodowe odbywają się przy „drzwiach zamkniętych”, co oznacza, że podczas posiedzenia na sali rozpraw mogą być obecne następujące osoby:

 • strony (powód i pozwany),
 • interwenienci uboczni,
 • przedstawiciele ustawowi,
 • pełnomocnicy,
 • prokurator,
 • oraz osoby zaufane po dwie z każdej strony.

Jednakże najczęściej w sprawach rozwodowych na sali rozpraw są strony i ich pełnomocnicy.

Na zgodny wniosek obu stron (powoda i pozwanego) posiedzenie może być publiczne, a w konsekwencji mogą brać w nim udział inne osoby pełnoletnie (np. publiczność).

Poza stronami i ewentualnie pełnomocnikami na sali rozpraw obecni są również:

 • 1 sędzia oraz 2 ławników (skład sędziowski),
 • protokolant,
 • świadkowie .

 

Jak przebiega rozprawa?

Przede wszystkim warto być punktualnym!

Najlepiej kilka/kilkanaście minut wcześniej przyjść do Sądu, aby spokojnie znaleźć salę rozpraw i poczekać na wywołanie sprawy. Protokolant wyjdzie z sali rozpraw i wyczyta dane powoda i pozwanego, zapraszając na rozprawę.

Po wejściu na salę rozpraw sędzia sprawdzi obecność. Jeżeli na sprawę zostali wezwani świadkowie to po sprawdzeniu obecności, osoby te zostaną wyproszone z sali rozpraw.

Kiedy na sali pozostaną strony i ewentualnie pełnomocnicy stron, to na początku powód, a następnie pozwany przedstawiają swoje stanowisko w sprawie. Powód podtrzymuje zazwyczaj treść pozwu, zaś pozwany wnosi jak w odpowiedzi na pozew. Jeżeli coś zmieniło się w małżeństwie stron, albo któraś ze stron modyfikuje swoje stanowisko, to właśnie na tym etapie należy to zakomunikować.

Następnie sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego, zaś w przypadku kiedy strony mają małoletnie dzieci, sąd ustala również okoliczności w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów, władzy rodzicielskiej oraz alimentów.

Jakie dowody przeprowadza Sąd?

Przede wszystkim w trakcie rozprawy sąd przeprowadza dowód z przesłuchania świadków, zaś po ich przesłuchaniu dopiero przesłuchuje się strony, tj. najpierw powoda, a następnie pozwanego.

Dowodem w sprawie mogą być:

 • dokumenty urzędowe (np. akty stanu cywilnego, orzeczenia sądów);
 • dokumenty prywatne (np. wydruki o zarobkach, umowy, faktury, zaświadczenia lekarskie)
 • opinie biegłych lekarzy, psychologów, psychiatrów, opinia OZSS (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów);
 • inne, np. zdjęcia, filmy, nagrania dźwięku, e-maile, smsy, itp.

Przygotowując się do sprawy rozwodowej należy również pamiętać o:

 • schludnym wyglądzie;
 • tym, aby nie wdawać się ze stroną przeciwną w zbędne dyskusje;
 • tym, aby na sali rozpraw wypowiadać się z powagą i zachowywać się rozsądnie; nie wolno przerywać drugiej stronie, krzyczeć, a tym bardziej wypowiadać słów wulgarnych;
 • konkretnych odpowiedziach na pytania. Na zadane pytanie przez sąd lub drugą stronę należy odpowiadać zawsze do sądu konkretnie, bez zbędnego wybiegania poza zakres zadanego pytania;
 • tym, że do sądu zawsze zwracamy się „Wysoki Sądzie” lub „Proszę Sądu”. Nie mówimy Pan/Pani, a tym bardziej nie zwracamy się do sądu na „Ty”.

Już często sama świadomość co czekać nas będzie na rozprawie, jaki będzie jej przebieg i jak się zachować, pozwoli Państwu na odpowiednie przygotowanie i nastawienie. Nie ma co ukrywać, że konieczność stawienia się do sadu łączy się z pewnym stresem. Jednakże zamiast go potęgować, lepiej przygotować się odpowiednio do rozprawy.